Go to Top

Nieuwe Werkwijzer Poortwachter

De nieuwe Werkwijzer Poortwachter (maart 2017) is het uitgangspunt bij de beoordeling door het UWV. Via de zogenaamde RIV toets wordt er beoordeeld of werkgever en werknemer voldoende re-integratie inspanningen hebben verricht. Deze toets wordt toegepast als de werknemer een WIA aanvraag doet bij het UWV, uiterlijk in week 93 na de ziekmelding. Nog te vaak kom ik tegen dat de re-integratie inspanningen als onvoldoende worden beoordeeld. Hieronder geef ik u  belangrijke aandachtspunten vanuit de nieuwe werkwijzer Poortwachter.

De focus moet liggen op re-integratie in het eerste spoor: de terugkeer in het eigen werk, dan wel aangepast werk of ander passend werk binnen de eigen organisatie. Als dit onmogelijk is moet dit door de werkgever onderbouwd worden.

Eerste spoor aandachtspunten:

 • Indien de arbeidsongeschikte werknemer niet kan terugkeren naar zijn eigen (aangepaste) functie, dan wel een andere (aangepaste) functie binnen de eigen organisatie, moet de werkgever dit inzichtelijk en aannemelijk maken. Dit moet gebeuren op grond van de belasting in de functie versus de belastbaarheid van de werknemer, scholingsniveau, vaardigheden en de arbeidservaring van de werknemer, al dan niet met het volgen van een kortdurende opleiding (in de regel 6 maanden) door de werknemer.
 • De werkgever dient ook overzicht van alle binnen de organisatie aanwezige functies te kunnen werknemer te overleggen om inzichtelijk en aannemelijk te maken waarom de werknemer niet geschikt zou zijn voor deze functies. Per functie dient dit beoordeeld te worden op grond van de eerder genoemde criteria.
 • Bij potentieel geschikte functies moet worden aangegeven waarom de functie niet kan worden aangeboden en ook waarom er geen passende functie kan worden gecreëerd.
 • Tijdelijke dienstverbanden of arbeidsplaatsen die door uitzendkrachten en dergelijke worden bezet moeten worden betrokken bij de herplaatsingsmogelijkheden van de arbeidsongeschikte werknemer worden betrokken. De werkgever moet aannemelijk en inzichtelijk maken waarom hij niet over formatieruimte beschikt om zijn werknemer te herplaatsen in de eigen organisatie, zélfs indien er sprake is van inkrimping en/of een reorganisatie. Dan moet duidelijk worden gemaakt waarom juist deze arbeidsongeschikte werknemer niet herplaatst kan worden.
 • Indien een werknemer niet of onvoldoende meewerkt aan de re-integratie activiteiten wordt van de werkgever verwacht dat hij de werknemer tot actie stimuleert door het treffen  van “prikkelende “ maatregelen zoals het opschorten van de loondoorbetaling en in  uiterste geval, ontslag. Ook deze acties moet de werkgever aantoonbaar overleggen aan het UWV ten behoeve van de RIV toets.

Tweede spoor aandachtspunten:

 • Het tweede spoor moet uiterlijk 6 weken na de Eerstejaarsevaluatie ingekocht én opgestart zijn, dus in de 58e  ziekteweek.
 • Indien wordt vastgesteld dat de werknemer pas na de Eerstejaarsevaluatie belastbaar is, mag deze periode 8 weken bedragen omdat er wordt uitgegaan van een periode van twee weken voor het op- en of bijstellen van het Plan van aanpak. Dan moet het tweede spoor traject uiterlijk in de 60e ziekteweek ingekocht en opgestart zijn.
 • Het tweede spoor kan alléén achterwege blijven indien:
  • Binnen drie maanden concreet perspectief is op een structurele werkhervatting binnen de eigen organisatie in eigen, aangepast of ander passend werk, dat zo dicht mogelijk aansluit bij de functionele mogelijkheden van de werknemer.
  • De arbeidsongeschikte werknemer binnen één jaar na het einde van de wachttijd de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt.
 • Een tweede spoor traject moet als “adequaat” kunnen worden aangemerkt. De werkwijzer bevat hiervoor concrete richtlijnen. Katalyse heeft inmiddels in samenspraak met het UWV haar tweede spoor trajecten afgestemd om de vereiste adequaatheid te borgen.

De gehele nieuwe werkwijzer Poortwachter is te downloaden met https://www.uwv.nl/werkgevers/Images/werkwijzer-poortwachter.pdf

Heeft u naar aanleiding van deze informatie opmerkingen en/of vragen, neemt u dan gerust contact met mij op.

Erna Wagenaar

Gecertificeerd Registerarbeidsdeskundige

 

About Erna Wagenaar

Erna is Register Arbeidsdeskundige en is zelfstandig gevestigd. Ze is veelal werkzaam in de letselschade en stelt haar kennis graag ter beschikking aan geïnteresseerden.