Go to Top

WIA : WAT en HOE

WIA ,  wat is dit precies en hoe gaat dat in zijn werk. Deze wet is bedoeld voor werknemers die na twee jaar ziekte ten minste 35 % arbeidsongeschikt zijn. Zij hebben recht op een WIA -uitkering.

Wat: De WIA staat voor wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen en er zijn twee verschillende soorten WIA uitkeringen:

  1. WGA, Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Deze uitkering is van toepassing indien werknemers volledig en niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Deze uitkering kent twee categorieën:  35 –  80 % arbeidsongeschikt en 80 – 100% arbeidsongeschikt met een redelijke kans op herstel.
  2. IVA, Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Deze uitkering is van toepassing indien werknemers mintens 80% volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Met andere woorden, indien er weinig of geen kans is op herstel.

Hoe: Bij de WIA aanvraag wordt eerst beoordeeld of de werkgever voldoende heeft gedaan aan de re-integratie inspanningen, volgens de richtlijnen van de Wet Verbetering poortwachter. Dit is de Toets Re-integratie Verslag, afgekort RIV. Als de RIV voldoende is, wordt de aanvraag WIA door het UWV in behandeling genomen en wordt er een arbeidsongeschiktheidspercentage vastgesteld, op theoretische basis.

De verzekeringsarts van het UWV onderzoekt en beoordeelt de arbeidsbeperkingen van de zieke werknemer.  Als de werknemer kan werken, beoordeelt de arbeidsdeskundige wat voor werk de werknemer nog zou kunnen doen. Dit doet hij met het oog op de ziekte en naar de bekwaamheden zoals opleidingsrichting- en niveau en werkervaring en wat dat betekent voor de mate van arbeidsongeschiktheid.

De mate van arbeidsongeschiktheid wordt bepaald door het verschil tussen het loon dat de werknemer nog kan verdienen (restverdiencapaciteit) en het loon dat de werknemer verdiende voordat hij (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt werd.

Om tot de mate van arbeidsongeschiktheid te komen, selecteert de arbeidsdeskundige van het UWV drie functiecodes uit het CBBS. Dit is een Claim en Beoordelingssysteem, waarin circa 5000 functies staan die algemeen voorkomen in Nederland. Bij alle omschreven functies is ook een uurloon bepaald. De middelste van de drie gevonden functies is het uitgangspunt op grond waarvan de arbeidsdeskundige berekent wat de restverdiencapaciteit van de werknemer is.

  • Het arbeidsongeschiktheidspercentage = het oude loon – de restverdiencapaciteit

Dus als een werknemer 2000 euro verdiende en hij kan nog 1000 euro verdienen, dan is het arbeidsongeschiktheidspercentage 50%.

Dit percentage zegt dus NIETS over de ernst van de ziekte of het gebrek!

 

About Erna Wagenaar

Erna is Register Arbeidsdeskundige en is zelfstandig gevestigd. Ze is veelal werkzaam in de letselschade en stelt haar kennis graag ter beschikking aan geïnteresseerden.