Privacy Statement Katalyse

Katalyse vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar cliënten, kandidaten,
overige relaties en haar bezoekers van de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden
behandeld en beveiligd. Alle verwerkingen en bewerkingen worden uitgevoerd conform de eisen die de
Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. Katalyse loopbaanadvies en
arbeidsdeskundigheid, is gevestigd in Eerbeek en ingeschreven in het handelsregister onder KvK
08075215

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens
Onze opdrachtgevers zijn primair verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.
Katalyse verwerkt persoonsgegevens voor onze opdrachtgevers ter uitvoering van de overeenkomst.

Welke persoonlijke gegevens
Katalyse verzamelt alleen die gegevens die nodig zijn voor haar dienstverlening. Hierbij gaat het om de
volgende gegevens:

Bijzondere persoonsgegevens verwerken wij zo min mogelijk tenzij, deze gegevens nodig zijn voor het
belang van de cliënt of het uitoefenen van de overeenkomst met de opdrachtgever. Met ‘bijzondere
persoonsgegevens’ wordt bedoeld, gegevens over gezondheid, ras, godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens. Met name de
gezondheidsgegevens kunnen van belang zijn voor een professionele en adequate uitvoering van de
opdrachten van Katalyse.

Verwerking persoonlijke gegevens
Katalyse verwerkt de gegevens met als doel:

Beveiliging van persoonsgegevens
Katalyse doet er alles aan om persoonsgegevens optimaal te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.
Wij doen dit door fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen zoals daar waar
nodig, versleutelde communicatie en beveiligde verbindingen. Daarnaast worden alle gegevens die
Katalyse verwerkt, uitsluitend opgeslagen binnen de EU en niet uitgewisseld met derden buiten de EU.

Uitwisseling van persoonsgegevens
Indien gegevens elders moeten worden verwerkt, is Katalyse met hen overeengekomen dat zij eveneens
voldoen aan alle verplichten van de AVG-wet.

Bewaren van persoonsgegevens
Katalyse bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de
doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en indien noodzakelijk, zo lang als specifieke
regelgeving dat vereist.

Cookies
Om de website zo optimaal mogelijk te laten functioneren worden er cookies geplaats. Voor meer
informatie hierover Katalyse-Cookies

Privacy rechten
Iedereen heeft recht op inzage in zijn eigen persoonsgegevens en een ieder heeft recht op correctie,
beperking, verwijdering en overdracht van zijn persoonsgegevens te vragen. Als de verwerking van de
persoonsgegevens berust op toestemming, dan kan deze toestemming te allen tijde worden ingetrokken.
Daarnaast kan er bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van de gegevens.

Schriftelijk verzoek
Zijn er vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot privacy-gerelateerde zaken, stuur dit
schriftelijk aan info@katalyse.nu Om er zeker van te zijn dat een schriftelijk verzoek door de juiste
persoon is gedaan, controleren wij de identiteit. Dit is wederom ter bescherming van de privacy. Katalyse
reageert zo snel mogelijk op het schriftelijk verzoek, met een uiterlijk van vier weken.

Wijzigingen
Katalyse behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. De meest
actuele versie van ons privacy is te vinden op de website www.katalyse.nu
Versie: 24 april 2018